ΔΕΗ: Στρατηγική επιλογή η βιώσιμη ανάπτυξη

Με θεμέλιο τα 70 χρόνια πρωταγωνιστικής συμμετοχής στην ανάπτυξη της χώρας, η ΔΕΗ θέτει νέους φιλόδοξους στόχους: να καταστεί παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης και πρωτοπόρος στον κλάδο της, στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

H επίτευξη των στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs) απαιτεί τη σύμπραξη των χωρών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών, του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Οι επιχειρήσεις, τα τελευταία χρόνια, αποκτούν ενεργή συμμετοχή στην κοινή αυτή προσπάθεια, αναγνωρίζοντας ολοένα και περισσότερο την ευθύνη που φέρουν απέναντι στην οικονομία, το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία ευρύτερα.

Η ΔΕΗ, η εταιρεία που πρωταγωνίστησε στην ανάπτυξη της χώρας μας τα τελευταία 70 χρόνια, δεν θα μπορούσε να παραμείνει αμέτοχη σε αυτήν την παγκόσμια και εθνική προσπάθεια. Στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται σχετικά με την διαχείριση της βιώσιμης ανάπτυξης, η στενή παρακολούθηση των παγκόσμιων εξελίξεων, των προκλήσεων, και των δεσμεύσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί ένα βασικό μέλημα της ΔΕΗ, η οποία φιλοδοξεί  να καταστεί πρωτοπόρος στον κλάδο της ενέργειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη, και παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υπό το πρίσμα των συνεχών εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας, όπως η πρόσφατη ενεργειακή κρίση, η δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μια πραγματική πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Η ΔΕΗ έχει αποδείξει έμπρακτα ότι μπορεί να συνεχίζει απρόσκοπτα την πορεία της, στην δημιουργία ολοένα και μεγαλύτερης μακροπρόθεσμης αξίας για  όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους της, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική φιλοσοφία της ΔΕΗ, τα τελευταία 4 χρόνια, συνοψίζεται στο μοντέλο “Δημιουργία Διαμοιραζόμενης Αξίας” (CSV), για την Εταιρεία, την οικονομία, το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία ευρύτερα.

Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία ενσωματώνεται και στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΔΕΗ που εστιάζει σε 3 πυλώνες: Απανθρακοποίηση, Λειτουργίες µε θετικό πρόσηµο για τη φύση και ∆ηµιουργία κοινωνικοοικονοµικής διαµοιραζόµενης αξίας, πυλώνες οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και ταυτόχρονα αλληλοεπιδρούν και αποτελούν θεμέλιο λίθο της επιχειρησιακής μας στρατηγικής.

Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης σταδιακά ενσωματώνεται στο επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου δηλαδή σε όλες τις δομές και λειτουργίες του,  καθώς και στην κουλτούρα και την αλυσίδα παραγωγής του Ομίλου ΔΕΗ, μέσω της εφαρμογής μιας σειράς από στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται:

  • η ενίσχυση της καινοτομίας,
  • οι επενδύσεις σε ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα,
  • η καλλιέργεια εταιρικής κουλτούρας,
  • η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, και η αλληλεπίδραση μαζί τους, ώστε να δράσουν ενισχυτικά στην πορεία βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.

Βασικό εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει η ΔΕΗ και η οποία θέτει το βασικό πλαίσιο δεσμεύσεων του Ομίλου σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελώντας ένα σημείο αναφοράς για τους εργαζόμενους, που είτε δουλεύουν σε αυτή, είτε επιθυμούν να εργαστούν σε μία επιχείρηση που λειτουργεί με βάση τις αρχές αυτές. Παράλληλα, βασική επιδίωξη αποτελεί η προσέλκυση περισσότερων επενδυτικών κεφαλαίων και επενδυτών ώστε να δοθεί ώθηση στο σχέδιο μετασχηματισμού της επιχείρησης, να ενδυναμωθεί η παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να επιταχυνθεί η πορεία της πράσινης μετάβασης που έχει  δρομολογήσει.

Με γνώμονα τα παραπάνω, και με απώτερο στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών) σχετικά με την επίδοσή της σε θέματα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης, η ΔΕΗ:

  • Συμμετέχει σε δείκτες αξιολόγησης ESG, βάσει των αποτελεσμάτων των οποίων, προχωρά σε διορθωτικές ενέργειες.
  • Χρησιμοποιεί διεθνή πρότυπα (π.χ. GRI Standards) για την αναγνώριση και την ιεράρχηση των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που συνδέονται με το επιχειρηματικό της μοντέλο και για τη δημοσιοποίηση πληροφορίας που αφορά στον τρόπο διαχείρισης και την επίδοσή της σε αυτά.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Απανθρακοποίηση & Λειτουργίες µε θετικό πρόσημο για τη φύση

Βασική δέσμευση της ΔΕΗ, βάσει και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της, αποτελεί η διασφάλιση της υπεύθυνης λειτουργίας της, με σεβασμό και μέριμνα για το περιβάλλον και τη χρήση των φυσικών πόρων μέσω συγκεκριμένων στόχων, και προγραμμάτων, για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. Παρακολουθώντας συνεχώς τις διεθνείς εξελίξεις που δύναται να επηρεάσουν το επιχειρηματικό της μοντέλο και σε ευθυγράμμιση με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε (SDGs), τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα (2015) και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία – Green Deal (2019), η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Ομίλου, καθώς και ο προσδιορισμός των κινδύνων και των ευκαιριών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, αποτελούν βασικές περιοχές εστίασης των προγραμμάτων του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ που είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τους φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας το 2050, φιλοδοξεί να αποτελέσει τον καταλύτη στην επίτευξη των εθνικών και διεθνών στόχων, μέσω της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος στην παραγωγή, αλλά και στην αλυσίδα  αξίας της. Παράλληλα, η ΔΕΗ υποστηρίζει και υιοθετεί μία προληπτική προσέγγιση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Μέσω της συνεχούς υλοποίησης πρωτοβουλιών για την ευρύτερη προώθηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών που στοχεύουν στην επίτευξη της ενεργειακής – πράσινης μετάβασης.

∆ηµιουργία κοινωνικοοικονοµικής διαµοιραζόµενης αξίας

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό πολλαπλασιαστικό ρόλο του κοινωνικού κεφαλαίου, αλλά και τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει να επιτελέσει η ΔΕΗ ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, τίθεται στο επίκεντρο της υπεύθυνης λειτουργίας της η προσφορά κινήτρων και οι επενδύσεις για την ενδυνάμωση και την στήριξη του κοινωνικού συνόλου.

Δεν θα μπορούσε άλλωστε, να γίνει διαφορετικά με γνώμονα την σημαντική συνεισφορά των τοπικών κοινωνιών στην εύρυθμη λειτουργία του, αφού σε πολλές περιπτώσεις η πλειοψηφία των μελών των τοπικών κοινοτήτων συνδέεται και εργασιακά με τον Όμιλο, είτε με έμμεσο είτε με άμεσο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επιδιώκει τον εποικοδομητικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες ώστε να συνεργάζεται, να επικοινωνεί, να διαβουλεύεται, να συν-διαμορφώνει και να συν-δημιουργεί δράσεις, επενδύσεις και αποφάσεις που μπορεί να έχουν επίδραση στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, την ποιότητα ζωής και την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στην διασφάλιση ισότιμων ευκαιριών, καθώς αποτελούν τα βασικά συστατικά της φιλοσοφίας της ΔΕΗ για την δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με βάση την αξιοκρατία, τις ισότιμες ευκαιρίες και την εμπιστοσύνη χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό πάντα στη διαφορετικότητα.

Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για περαιτέρω εξέλιξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, της συστηματικής αξιολόγησης, και της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει οι εργαζόμενοι σε νέες δραστηριότητες, επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο να συμβάλει στον εθνικό στόχο για συγκράτηση εξειδικευμένου προσωπικού στη χώρα μας, και στην επιστροφή έμπειρων στελεχών από το εξωτερικό, τα οποίαέφυγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης (brain gain).

Ύψιστη προτεραιότητα για την εταιρεία αποτελεί η παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος ως μια από τις βασικές παραμέτρους διασφάλισης της αναπτυξιακής της πορείας, ώστε να αποτελεί πάντοτε μια από τις κορυφαίες εταιρείας στην Ελλάδα για επιλογή εργασίας.

Διακυβέρνηση

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, βασική επιδίωξη παραμένει η υλοποίηση της μακρόπνοης στρατηγικής της ΔΕΗ και η επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων με την αξιοπιστία, και την υπευθυνότητα να αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές της εταιρικής της διακυβέρνησης. Η εφαρμογή ενός δομημένου τρόπου λειτουργίας με σαφείς κανόνες λειτουργίας και αρχές αποτελεί την απάντηση του οργανισμού στις προκλήσεις της εποχής και στις συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία στους τρόπους άσκησης διοίκησης και ελέγχου.

Προς τον σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει μια σειρά πολιτικών και κανονισμών με κύρια εργαλεία το πρόγραμμα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς (Ethics & Compliance) και τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, η νέα επιχειρησιακή της κουλτούρα εδραιώνεται σε πολιτικές που διασφαλίζουν την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την ορθή λειτουργία των Επιτροπών του, τη διαφάνεια και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους επενδυτές, την ισχυροποίηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του συνόλου των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Πλαίσιο δεσμεύσεων και συνεργασιών

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ το Μάιο του 2022 δεσμεύθηκε να αναπτύξει σε ομιλικό επίπεδο, βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου αυτοί οι στόχοι να αξιολογηθούν με βάση τα επιστημονικά κριτήρια του προτύπου Net-Zero του SBTi, και να οδηγήσουν τελικά τον Όμιλο στην επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 2040. Άλλωστε η ανάπτυξη και η επίτευξη επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων μείωσης των εκπομπών, αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για όλες τις εταιρείες ενέργειας διεθνώς για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Επίσης η εταιρεία δεσμεύθηκε στις δέκα αρχές του UN Global Compact που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Εντός του 2023 και σε ετήσια βάση θα καταθέτει το σχετικό συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου θα δημοσιοποιεί πώς ανταποκρίνεται στις αρχές αυτές.

Επιπλέον, η  ΔΕΗ υποστηρίζοντας τις συστάσεις του Task Force on Climate Related Financial Disclosures (ΤCFD)  είναι στη διαδικασία υλοποίησης του αντίστοιχου σχεδίου δράσης. Παράλληλα συμμετέχει στη συμμαχία We Mean Business  αλλά και στην εκστρατεία  Race to Zero που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, με στόχο την κινητοποίηση μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το 2022 η Εταιρεία ανταποκρίθηκε για 2η φορά στο σύστημα αναφοράς CDP για την κλιματική αλλαγή, της κορυφαίας διεθνώς αναγνωρισμένης οργάνωσης στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την ανθρωπογενή δραστηριότητα.

Επίσης υιοθέτησε τις Αρχές του Women’s Empowerment Principles για την Ενδυνάμωση των Γυναικών, με σύνθημα, Ισότητα Σημαίνει Εργασία – Equality Means Business, που δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, συμμετέχοντας στο αντίστοιχο πρόγραμμα, για την ανάπτυξη και υλοποίηση στόχων και της εκπόνησης και υλοποίησης σχεδίου δράσης για την επίτευξη αυτών, στο πλαίσιο και της ευρύτερης στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης .

Σε επίπεδο συνεργασιών, κρίνοντας την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας ως ένα μείζον ζήτημα με αλληλένδετες ανάγκες και προκλήσεις για την ανθρωπότητα αλλά και την Εταιρεία  o Όμιλος ΔΕΗ ήταν από τους πρώτους διεθνώς που συμμετείχε ως signatory (μία από τις 330 εταιρείες παγκοσμίως) στην εκστρατεία «Make it Mandatory» του Business For Nature, της μεγαλύτερης παγκόσμιας κίνησης για την βιοποικιλότητα. Η καμπάνια αυτή στοχεύει να καταστήσει υποχρεωτική την αξιολόγηση, μέτρηση και δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικών με την επίδραση και αλληλεξάρτηση των μεγάλων εταιρειών με τη βιοποικιλότητα και τη φύση, μέχρι το 2030.

Στο πλαίσιο των αξιολογήσεων, μέσα στο 2023, η ΔΕΗ αναγνωρίστηκε για τηδέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβάνοντας, στην πρώτη συμμετοχή της, το bronze βραβείο , στην αξιολόγηση από τον οργανισμό EcoVadis, έναν αξιόπιστο οργανισμό παγκοσμίως, που αξιολογεί επιχειρηματικές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, αναδείχθηκε μαζί με άλλες 36 ελληνικές επιχειρήσεις στις «The Most Sustainable Companies in Greece 2023» μετά από αξιολόγηση των επιχειρηματικών επιδόσεων του Ομίλου στη βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τα ESG κριτήρια του «Sustainability Performance Directory», που γίνεται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία του QualityNet Foundation. Και τέλος, το 2023, στην έρευνα “ESG Transparency Index”, από το “Forbes”, σκοπός της οποίας ήταν η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των 100 µεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα (βάσει κύκλου εργασιών µε έτος αναφοράς το 2021) ως προς το επίπεδο διαφάνειας σε θέµατα ESG, βάσει συγκεκριµένων πηγών δηµόσιων αναφορών και συγκεκριµένων κριτηρίων γνωστοποίησης πληροφορίας ESG, η ΔΕΗ κατατάχθηκε στην 1η βαθμίδα “Platinum” μαζί με 17 ακόμα εταιρείες.

Μέσα και από τις παραπάνω συμμετοχές και δράσεις, ο Όμιλος ΔΕΗ επιταχύνει τον ρυθμό ενσωμάτωσης αρχών και πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στο επιχειρηματικό του μοντέλο με βάση και τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που θέτει σε εφαρμογή και υλοποιεί, με σκοπό να παραμένει ευέλικτος και ανθεκτικός, απέναντι στις εξωτερικές προκλήσεις και σταθερός στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, με απώτερο στόχο τη δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας.